Reglement

Reglement Badeendenrace Aalsmeer, Lionsclubs Aalsmeer

Artikel 1, Organisatie
1. De vereniging Lionsclub Aalsmeer, gevestigd te Aalsmeer, verder te noemen ‘de vereniging’ organiseert onder haar verantwoordelijkheid de ‘Badeendenrace Aalsmeer’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten.
2. De opbrengst van de activiteit wordt aangewend voor de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer, bekend als: “Kinderboerderij Boerenvreugd”. 

Artikel 2, Voorschriften voor deelname
 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 3, Speelwijze
1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij de door de vereniging daartoe onder haar verantwoordelijkheid ingeschakelde leden van de Lionsclub Aalsmeer dan wel bij een door de Lionsclub Aalsmeer georganiseerd (digitaal) uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.eendenraceaalsmeer.nl
2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. De badeendenrace vindt plaats met 3000 badeendjes; bij verkoop van meer dan 3000 loten wordt doorgeteld met een letter achter het lotnummer. Dat betekent dat bij verkoop van meer dan 3000 loten, er meer prijswinnaars kunnen zijn voor één winnend badeendje. Lotnummer 1A wordt dan gekoppeld aan lotnummer 1, dus badeendje met het nummer 1; enzovoorts. Wanneer een badeendje wint waaraan een extra lotnummer is gekoppeld, winnen beide lotnummers een prijs welke opvolgend aan elkaar is. De volgorde van de toegekende prijzen voor prijswinnaars met een zelfde badeendje zal middels loting worden bepaald.

4. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 29 juni 2024 te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- hebben recht op een prijs; het aantal (eendjes met winnende) prijzen wordt nader bepaald.
5. Loten behorende bij de eerste eendjes die de finish bereiken hebben recht op de 21 vastgestelde prijzen, in volgorde van binnenkomst. Dit met inachtneming van hetgeen is vermeld bij lid 3 van onderhavig artikel, bij verkoop van meer dan 3000 badeendjes.
6. Elk eendje blijft eigendom van de vereniging;
7. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
8. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.

Artikel 4, Inleg
De inleg voor één lot bedraagt  €3,- , twee loten €6,-, drie loten €9,- en vier loten €10,-.

Artikel 5, Winnende lotnummers
1. Er worden prijzen uitgegeven waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de door de vereniging ingestelde wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzenpakket, bekendmaking
1. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt direct na de race in de stand bij de race en worden tevens gepubliceerd op www.eendenraceaalsmeer.nl
2. De koper van een lot ontvangt per mail een bevestiging van de koop en een lotnummer, het deelnamebewijs. Als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan geeft dat door middel van het overleggen van het deelnamebewijs recht op de prijs.
Tenzij anders bepaald, kan de prijs worden afgehaald bij de winkelier of het bedrijf dat de prijs ter beschikking heeft gesteld. Bij het afhalen dient het deelnamebewijs (print of op telefoon zichtbare mail) getoond te worden; verder geldt dat bij het in ontvangst nemen van een prijs met een waarde hoger dan € 100,- een geldig legitimatiebewijs moet worden getoond. Prijzen kunnen worden afgehaald tot 1 september 2024. Informatie over de winnende loten en de prijzen worden vermeld op: www.eendenraceaalsmeer.nl
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door de vereniging voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.


Artikel 7, Privacy
1. De namen van de eigenaren (voorletter(s) en achternaam) van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk vóór de race schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen;
3. Na 1 september 2024 worden de gegevens van de deelnemers aan de Badeendenrace vernietigd, behoudens het in lid 2 gestelde.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal, cybercrime en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de vereniging voor het handelen van de personen die de vereniging heeft ingeschakeld in het kader van de te houden Badeendenrace alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de vereniging liggende omstandigheden;
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.
 

 

Maak kans op prijzen van de sponsoren
Kijk naar het spectaculaire optreden van Unity van het Jr. Songfestival!
Help Kinderboerderij Boerenvreugd
Eet en drink wat bij onze kraam